Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží

platné od 1.1.2011

 

obchodní společnosti Profiweld, s.r.o. se sídlem 400 01 Ústí nad Labem ,Hrbovická 331, IČ 272 82 228,

DIČ: CZ 27282228 zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

vydává tímto v souladu s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění ( obchodní zákoník ) tyto

všeobecné obchodní a dodací podmínky pro prodej zboží

________________________________________________

I.

Úvodní , obecná ustanovení

Předmětem těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek obchodní společnosti Profiweld, s.r.o. ( dále jen (VODP) je úprava vztahu mezi společností Profiweld, s.r.o.jako dodavatelem,( dále jen prodávajícím) a odběratelem ( dále jen kupujícím) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, potvrzení objednávky, nebo daňového dokladu- faktury. Odchylky od těchto VODP mají platnost jen na základě oboustranné písemné dohody. Kupující uznává následující VODP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské smlouvy a vzdává se vlastních nákupních podmínek.

II.

Vznik kupní smlouvy

II.1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího, podpisem smlouvy, nebo bezvýhradným přijetím závazné nabídky prodávajícího kupujícím.

II.2. Kupní smlouva může také vzniknout na základě objednávky kupujícího předáním zboží kupujícímu, nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží kupujícímu. V tomto případě kupní smlouva vzniká v rozsahu sortimentu a množství uvedených na dodacím listě.

II.3. Veškeré změny či doplnění platné kupní smlouvy lze učinit pouze písemnou formou po vzájemné dohodě obou stran ve formě dodatků ke kupní smlouvě.

III.

Povinnosti stran

III.1. Prodávající je povinen dodat předmět kupní smlouvy v souladu s jejím zněním, ve sjednané kvalitě množství a převést na kupujícího vlastnické právo v souladu s kupní smlouvou.

III.2. Prodávající dodá zboží včetně balení tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před jeho znehodnocením ( obvyklé balení zříká se však zodpovědnosti za poškození předmětu kupní smlouvy vinou neodborné manipulace na straně dopravce nebo kupujícího.V kupní smlouvě může být sjednáno i speciální balení.

III.3. Prodávající deklaruje, že předmět kupní smlouvy je v souladu se všemi příslušnými zákonnými ustanoveními.

III.4. Dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být rovněž samostatně fakturovány.

III.5. Kupující je povinen převzít předmět kupní smlouvy a zaplatit kupní cenu kupní smlouvou stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě.

III.6. Strany kupní smlouvy jsou povinny bez zbytečného odkladu se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít důsledky pro plnění kupní smlouvy.

IV.

Platební podmínky

IV.1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného a DPH na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě. Splatnost faktur je 14 dnů od jejího vystavení, není-li dohodnuto písemně jinak.

IV.2. Kupující není oprávněn si započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči prodávajícímu, není-li dohodnuto písemně jinak.

IV.3. Je-li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající oprávněn účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0, 01 % z nezaplacené částky a kupující je povinen ji uhradit. Prodávající je oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného zboží.

IV.4. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem dodání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu řádný daňový doklad-fakturu.

V.

Dodací podmínky

V.1. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

V.2. Dokladem o dodání zboží je faktura nebo dodací doklad ( prodejka za hotové nebo dodací list) obsahující specifikaci druhu zboží, dodaného a převzatého množství, kupní ceny za jednotku množství, cenu za položku a cenu za celou dodávku.

VI.

Výhrada vlastnického práva

VI.1. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. V případě faktury připsáním vyfakturované částky na účet prodávajícího.

VII.

Záruka a reklamace

VII.1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začne plynout ode dne dodání zboží kupujícímu článek V.1. těchto VDOP.

VII.2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zboží při jeho odběru nebo převzetí a v případě zjištěných závad sepsat o výsledku prohlídky protokol a doručit jej prodávajícímu.

VII.3. Reklamace množstevních vad, kdy dodané množství, či sortiment neodpovídá množství uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě třech pracovních dnů od převzetí nebo obdržení dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Kupující je povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.

VII.4. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat nejpozději v okamžiku obdržení popř. převzetí dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.

VII.5. Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.

VII.6. Prodávající je povinen rozhodnout na základě předložených dokladů, popř. prohlídky reklamovaného zboží oprávněnosti reklamovaných vad, a to nejpozději do 30 ti dnů od doručení reklamace. V případě nutnosti vypracování znaleckého posudku či jiného odborného posouzení se tato lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů.

VII.7. Reklamace ze strany kupujícího musí být uplatněna písemnou formou na adresu prodávajícího ( Profiweld, s.r.o.), popř. v přímo v sídle prodávajícího. Kupující je povinen jednoznačně specifikovat reklamované nedostatky.

VII.8. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující zboží bez výhrad přijal.

VII.9. V případě oprávněné reklamace vady odstranitelné prodávající tuto vadu do 30 ti dnů na svoje náklady odstraní.

VII.10. V případě oprávněné reklamace vady neodstranitelné, prodávající zboží vymění za nové, popř.vrátí kupní cenu kupujícímu. Jestliže tato vada nebrání v užívání zboží poskytne prodávající kupujícímu odpovídající slevu.

VII.11. Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného užívání, montáže nebo nešetrné manipulace se zbožím, kupujícímu zaniká nárok na reklamaci

VIII.

Závěrečná ustanovení

VIII.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

VIII.2. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím akceptují smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst.1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.

VIII.3. Kupující svým podpisem potvrzuje, že se s obsahem těchto VODP důkladně seznámil a tyto uznává jako závazná pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci dodavatelské ( kupní) smlouvy.

 

V Ústí nad Labem dne

 

( k u p u j í c í )

 

Možnost stažení obchodních podmínek zde »

 

 

 

 

 

 

Akce

Samozatmívací kukly

6.09.2017

Když se rozhodneme pro dráhu svářeče čeká nás těžké rozhodnutí. Musíme si vybrat, jakou kuklu budeme používat. Ještě stále je mnoho svářečů používajících klasickou kuklu.

více »

Stroje KOWAX

13.04.2017

Vynikající svařovací vlastnosti, nízká hmotnost, extrémně kompaktní rozměry, spolehlivost.

více »

INVENTORY

9.01.2017

Při svařování na stavbách nastává zásadní problém. „Kam s ním“.

více »
Aktuality
EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.